top of page

Vakuutusehdot

KYSEISET EHDOT OVAT VANHENTUNEET EIVÄTKÄ ENÄÄ OLE VOIMASSA 01.10.2023 ALKEAN. UUDET EHDOT 01.10.2023 ALKAEN OSOITTEESSA WWW.LAINAPPI.FI/VUOKRATURVA

Omocom - Omaisuuden vuokraus 

Yleistä 

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan asiakkaaseen ("Vuokralle ottaja" tai "Vakuutuksenottaja"), joka on  tehnyt omaisuutta koskevan vuokrasopimuksen vertaisvuokrauspalveluita tarjoavan palvelussa  omaisuuden omistajan ("Vuokralle antaja" tai "Edunsaaja") kanssa. Vuokralle ottajista käytetään  näissä vakuutusehdoissa yhdessä termiä "Ryhmä". 
 

Vuokralle otetulle omaisuudelle aiheutunut vahinko korvataan Vuokralle antajalle ensisijaisesti  vuokralle otetun omaisuuden vakuutuksesta. 
 

Tämä vakuutus korvaa näiden vakuutusehtojen mukaisesti vuokralle otetun omaisuuden  vahingoittumisesta Vuokralle antajalle aiheutuneen omavastuuvahingon tai muun näissä  vakuutusehtoissa määritellyn äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon, jota vuokralle annetun  omaisuuden muu vakuutus ei korvaa ja josta Vuokralle ottaja olisi Vuokralle antajan kanssa  tekemänsä vuokrasopimuksen perusteella vastuussa Vuokralle antajalle.
 

Palveluntarjoaja on ryhmän edustajana solminut ryhmäetusopimuksen vakuutusyhtiö W. R. Berkley  Insurance AG, Ruotsin sivuliike (yhteisötunnus 516410-2070), W. R. Berkley Europe AG:n  Ruotsalainen sivuliike, ("Vakuutuksenantaja") kanssa. Ryhmäetusopimuksen mukaan kaikki  Vuokralle ottajat, jotka vuokraavat Vuokralle antajien omaisuutta, ovat Ryhmän jäseniä ja ovat  näiden vakuutusehtojen mukaisen vakuutuksen piirissä. Vakuutuksenantajan edustaja ja asiamies tässä ryhmäetuvakuutuksessa on Omocom Ab ("Omocom"), joka on rekisteröity palveluntarjoajana Finanssivalvonnan rekisteriin.

1. Ketä vakuutus koskee

 

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn Edunsaajan eduksi. Vakuutus on voimassa vain,  jos Vakuutuksenottaja ja Edunsaaja noudattavat Palveluntarjoajan käyttöehtoja. 


2. Milloin vakuutus on voimassa 

 

Vakuutus kattaa vahingot, jotka sattuvat vakuutuksen voimassaoloaikana (vakuutuskausi).  Vakuutus on voimassa vuokra-ajan, mikäli vakuutusmaksu on maksettu. Vakuutus on voimassa  enintään 90 päivää.  


2.1 Vakuutuskauden jatkaminen 

Vakuutuskautta ei voi jatkaa.  


2.2 Vakuutuksen irtisanominen 

Ryhmän jäsen voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Omocomille tai Vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei ole, mikäli vakuutuskausi on  alle 30 päivää. Vakuutusmaksua ei palauteta, mikäli palautettava määrä olisi alle 8 euroa. 


3. Missä vakuutus on voimassa 

Vakuutus on voimassa vuokratulle omaisuudelle Pohjoismaissa sattuneista vahingoissa. 

 

4. Mitä vakuutus kattaa 

Vakuutus kattaa vakuutuksen vakuutuskirjassa mainitun omaisuuden varusteineen seuraavasti: 


4.1 Omavastuu  

Tapauksissa, joissa omaisuuden vahingoittuminen, katoaminen tai varkaus kuuluu muun vuokratun  omaisuuden vakuutusturvan (esimerkiksi koti-, yritys- tai ajoneuvovakuutus) korvauspiiriin,  vakuutus korvaa omaisuuden vakuutuksesta Edunsaajan vakuutuskorvauksesta vähennetyn  omavastuun enintään 1.000 euroon asti. 


4.2 Äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot 

Jos vuokrattua omaisuutta ei korvata Vuokralle antajan vakuutuksesta kohdan 4.1 Omavastuu  mukaisesti, vakuutus korvaa näiden vakuutusehtojen mukaisesti omaisuuden varkauden,  katoamisen tai muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingoittumisen vuoksi syntyneen  vahingon enintään 3.000 euroon asti.  

Vakuutuksesta ei voi suorittaa korvausta sekä kohdan 4.1. Omavastuu että kohdan 4.2 Äkilliset ja  ennalta arvaamattomat -vahingot perusteella samasta vahinkotapahtumasta.  


4.2.1 Äkillisistä ja ennalta arvaamattomista vahingoista poissuljettu omaisuus

Vakuutus ei kata seuraavaa omaisuutta:  

• Asuntovaunu & matkailuauto 

• Moottorivene 

• Purjevene 

• Vesiskootteri 

• Keskikokoinen ja raskas kuorma-auto (paino yli 3 500 kg) 

 

Tässä sopimuskohdassa mainitun omaisuuden vahinko, jota vakuutus ei kata, voidaan korvata  kohdan 4.1 mukaisella omavastuun korvauksella. 


4.2.2 Omavastuu – vain tietty omaisuus 

Äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon sattuessa vakuutuksessa sovelletaan 150 euron omavastuuta seuraavan omaisuuden vahingoittuessa:  

• Moottoripyörä 

• Henkilöauto, kevyt kuorma-auto ja pakettiauto 

• Perävaunu ja traileri 

Omavastuun maksaa Vakuutuksenottajana oleva Vuokralle ottaja.

 


5. Mitä vakuutus ei kata  


5.1 Sota, terrorismi ja mellakka  

Korvausta ei makseta vahingosta, jonka aiheutuminen tai laajuus johtuu suoraan tai  välillisesti sodasta, sodan kaltaisesta tapahtumasta, sisällissodasta, vallankumouksesta,  kapinasta, mellakasta, terrorismista, sabotaasista tai luvattomasti vallankaapanneiden  toiminnasta tai liittyy niihin.  


5.2 Naarmut, kuluminen ja hitaasti kehittyvistä tapahtumista aiheutunut vahinko

Korvausta ei makseta vahingoista, jotka johtuvat tai ovat seurausta 

• iästä johtuvasta muutoksesta 

• värin tai muodon muutoksesta 

• hankauksesta 

• kulumisesta

• homeesta 

• pinnoitteesta 

• puutteellisesta huollosta tai hoidosta 

• muista vaurioista, jotka eivät vaikuta omaisuuden toimintaan, kuten pinnallisista  naarmuista ja kolhuista 


5.3 Kulutusmateriaalit ja luonnollinen kuluminen 

Vakuutus ei korvaa  

• vahinkoja, jotka koskevat kulutusmateriaaleja tai kuluvia työvälineitä 

• käytöstä tai ikääntymisestä johtuvaa luonnollista kulumista 

Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta palovahingoissa tai jos Edunsaaja tai  Vakuutuksenottaja voi osoittaa vahingon syntyneen äkillisestä ja odottamattomasta  ulkoisesta syystä riippumatta siitä, onko omaisuus ollut käytössä.  


5.4 Petos, kavallus tai vastaava omaisuusrikos  

Korvausta ei makseta petoksesta, kavalluksesta tai vastaavasta omaisuusrikoksesta  aiheutuneista vahingoista. 


5.5 Force majeure  

Vakuutuksenantaja ei vastaa menetyksestä, joka voi syntyä, jos vahinkoselvitys,  korvauksen maksaminen tai vahingoittuneen omaisuuden ennallistaminen viivästyy  seuraavista syistä 

• sota, sodan kaltainen tapahtuma, sisällissota, vallankumous, kapina tai mellakka 

• työmarkkinakiista – pätee myös silloin, jos vakuutuksen myöntäjä on ryhtynyt  työtaistelutoimiin tai on niiden kohteena 

• takavarikointi tai kansallistaminen  

• omaisuuden takavarikointi, tuhoaminen tai vahingoittaminen hallituksen tai  viranomaisen määräyksestä.  

5.6 Toimittajan takuu 

Vakuutus ei koske sellaisia omaisuuden virheitä, joista toimittaja tai muu osapuoli on  vastuussa jonkin erityislain, takuun tai muun vastaavan sitoumuksen perusteella. Korvaus  voidaan kuitenkin suorittaa, jos Vakuutuksenottaja tai edunsaaja pystyy osoittamaan, että  vastuussa oleva henkilö ei korvaa tai maksa vahinkoa. 


5.7 Vastuu ulkopuolisille 

Vakuutus ei koske vastuuta, joka vuokratun omaisuuden Vuokralle ottajalla tai vuokratun  omaisuuden muulla mahdollisella käyttäjällä on kolmansia osapuolia kohtaan.  


5.8 Poissuljettu omaisuus  

Vakuutus ei kata seuraavaa omaisuutta, mukaan lukien tällaisen omaisuuden varusteet:  • Ilma-alukset mukaan lukien droonit 

• Aseet ja aseiden osat  

• Korut, aidot helmet, jalokivet ja kellot  

• Jo vahingoittunut omaisuus 

• Elävät eläimet 

• Tupakka ja alkoholi 

• Käteisvarat ja arvopaperit 

• Antiikki

 

6. Huolenpitovelvollisuus  

Vuokralle ottajan ja Vuokralle antajan tulee mahdollisuuksien mukaan estää vaurioiden  syntyminen. 
 

Kuljetuksen aikana omaisuus on pakattava ja suojattava siten, että vahinkoriski on mahdollisimman  pieni. 
 

Ajoneuvon tai perävaunun tulee olla lukittu sekä kyseisten kohteiden ikkunoiden, ovien ja muiden  sisäänpääsyteiden on oltava lukitut. Omaisuuden on oltava erikseen lukittuna, kun sitä säilytetään  ns. yhteistiloissa, joihin on pääsy esimerkiksi taloyhtiön asukkailla.  


Ajoneuvoon tai perävaunuun ei saa jättää näkyville koruja tai muita arvokkaita tai varkausalttiita  esineitä, elleivät ne ole siellä erikseen lukitussa tilassa.  

Avaimia ei sää jättää eikä piilottaa ajoneuvon tai perävaunun tai niiden säilytystilojen läheisyyteen.  


Avaimiin ei saa merkitä nimeä ja osoitetta, jo ka voi paljastaa avaimen löytäjälle omaisuuden  sijainnin.  


Lukko on välittömästi vaihdettava tai sarjoitettava uudelleen, jos avain on joutunut ulkopuolisten  haltuun.  


Varkausvahingon estämiseksi avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa  paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi olettaa avainten olevan. 

 


7. Ilmoitus vahingosta 

Vahingosta on ilmoitettava Omocomille heti, kun saat tietää vahingosta. Ilmoitus tehdään  Palveluntarjoajan sovelluksen tai sen verkkosivustolla olevan ilmoituksen kautta. Jos sinulla on  kysyttävää, ota meihin yhteyttä soittamalla numeroon +46 8 520 278 70 tai sähköpostitse  osoitteessa hello@omocom.se


Vahingon sattuessa sinun on toimitettava  

• täytetty vahinkoilmoitus  

• kopio rikosilmoituksesta varkauden tai muun rikoksen tapauksessa 

• kopio kuitista tai muusta ostoasiakirjasta 

• kopio ensisijaisen omaisuuden vakuutusyhtiön korvauspäätöksestä 


7.1 Näin vahinko korvataan 

Kun olet ilmoittanut vahingosta Omocomille, Omocom päättää, kuinka vahinko korvataan.  Vahinko voidaan korvata korjaamalla omaisuus, uusimalla omaisuus vastaavalla omaisuudella tai rahakorvauksella. Jos päädytään korjaamiseen, Omocomilla on oikeus päättää  korjausmenetelmästä.  


Jos Omocom on hyväksynyt, että vahinko korvataan korjaamalla, ota yhteyttä luotettavaksi  katsomaasi korjaamoon ja pyydä hintatarjous Omocomin hyväksyttäväksi. Omocomilla on  sitten oikeus päättää, missä omaisuus korjataan tai mistä se ostetaan. Omaisuuden  omistajana sinun tulee Omocomin suostumuksella tilata korjaus ja hyväksyä tehty työ tai  reklamoida siitä.
 

Pienistä toimenpiteistä, kuten itse suoritetusta korjauksesta, tekstiilien pesusta ja pienistä  maalaustöistä, voidaan maksaa korvaus omasta työnä tehtynä. Omalla työllä tarkoitetaan  materiaalikustannuksia ja kiinteitä kustannuksia työhön käytetystä ajasta.  


Korjauksen yhteydessä on ensisijaisesti valittava käytettyjä osia. Jos markkinoilla ei ole  saatavilla käytettyä osaa vahingonkorvaushetkellä, voit saada korvauksena summan, jonka  käytetty osa olisi todennäköisesti maksanut.  


Jos tavaraa ei korjata, Omocom pitää menetyksenä vahinkoa edeltävän markkina-arvon ja  vahingon jälkeisen markkina-arvon erotusta eli arvon alenemista. Markkina-arvolla Omocom  tarkoittaa sitä, mitä maksaa vastaavan omaisuuden ostaminen samassa kunnossa kuin  vahingoittunut, tai jos sitä ei ole ostettavissa, mitä se todennäköisesti olisi maksanut, jos se  olisi ollut ostettavissa. 


Jos et noudata Omocomin edellä esitettyjä ohjeita, vakuutuksen myöntäjän vastuu rajoittuu  kuluihin, jotka olisivat aiheutuneet silloin, jos ohjeita olisi noudatettu. 

 


8. Vahinkojen arviointia koskevat säännöt  


8.1 Ikäpoistot 

Omaisuuden vahingoittuminen tai menetys arvostetaan summaan, jonka omaisuuden  ennallistaminen maksaa sen käypä arvo huomioon ottaen. Käyvällä arvolla tarkoitetaan  omaisuuden arvoa ottaen huomioon omaisuuden ikä ja kunto vahinkohetkellä. 

Omaisuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Omocom perustaa arvionsa siihen, mitä  normaaliksi katsottavassa kaupassa uuden vastaavan omaisuuden ostaminen maksaa, jos  omaisuus olisi ostettavissa tai mitä se todennäköisesti olisi maksanut. Tästä hinnasta Omocom  tekee poistoja iän, kulumisen, mallimuutosten ja/tai muiden olosuhteiden vuoksi. Ikäpoisto  huomioidaan Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuudessa.

ikävähennys.JPG

Kohteille, joita ei ole listattu taulukossa tai jos taulukon mukainen arvostus tulee  kohtuuttomaksi, omaisuuden arvo määritetään saatavilla olevien arviointityökalujen, kuten  kauppapaikkojen ja esineiden arviointipalveluiden, avulla. 


8.2 Osallistuminen vahingon käsittelyyn 

Sinun on mahdollisimman suuressa määrin myötävaikutettava siihen, että vahinkotapahtuma  saadaan selvitettyä mahdollisimman pian. Erityisesti sinun on annettava ne selvitykset ja  tiedot, joilla voi olla merkitystä vahingon käsittelyn kannalta. Sinun on erityisesti vastattava vahinkokäsittelijän esittämiin kysymyksiin. Jos Vakuutuksenantajalle aiheutuu vahinkoa  osallistumatta jättämisesi johdosta, korvaustasi pienennetään sen mukaan, mitä olosuhteissa  voidaan pitää kohtuullisena. Vakuutuksenantajalla on aina oikeus ottaa haltuunsa korvattu omaisuus. Jos saat takaisin omaisuutta, josta olet saanut korvauksen, sinun on palautettava se välittömästi Omocomille. 


8.3 Vakuutustapausten aiheuttaminen 

Vakuutus ei ole voimassa, jos olet tahallisesti aiheuttanut vahingon tai pahentanut vahingon seurauksia. Jos sen sijaan olet aiheuttanut vahingon tai pahentanut vahingon seurauksia  törkeällä huolimattomuudella, korvausta voidaan alentaa. Sama pätee, jos olet toiminut tai  jättänyt toimimatta tietäen, että siihen liittyy merkittävä vahingon syntymisen riski. 


8.4 Väärät tiedot vahingon yhteydessä  

Jos sinä tai joku muu, joka hakee korvausta vahingon jälkeen, on tahallaan tai törkeästä  huolimattomuudesta vilpillisesti ilmoittanut, salannut tai piilottanut jotain tämän vakuutuksen  mukaisen korvausoikeuden arvioinnin kannalta olennaista, korvausta voidaan alentaa tai se  voidaan jättää kokonaan maksamatta.  


8.5 Vahinkojen tarkastus  

Vakuutuksenantajalla on oikeus tarkastaa vahinko, joten pyydämme sinua säilyttämään  omaisuuden, kunnes vahinko on selvitetty. 

 


9. Vanhentumisaika 

Vakuutuskorvausta tai muuta vakuutussuojaa haluavan on ilmoitettava asiasta Omocomille  viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutustapahtumasta  ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka  tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta kymmenen vuoden  kuluttua vahingon havaitsemisesta, tai muutoin oikeus korvaukseen menetetään.  

 


10. Takautumisoikeus 

Siitä hetkestä, kun Vakuutuksenantaja on maksanut vahingonkorvauksen, oikeutesi vaatia korvausta sinulle vahingonkorvausvelvolliselta siirtyy Vakuutuksenantajalle. 


11. Vakuutuksenantaja 

W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial, org.nr 516410-2070, a branch office of W. R. Berkley  Europe AG 

Birger Jarlsgatan 22 

114 34 Tukholma 

Puhelin: 08-410 337 00 

Sähköposti: sverige@wrberkley.com 

Verkkosivusto: berkleyforsakring.se 

W. R. Berkley Insurance AG on Suomen finanssivalvonnan valvonnassa. 

 


12. Vakuutussopimuslaki

 

Muilta osin tähän vakuutukseen sovelletaan Suomen vakuutussopimuslain (543/1994) säännöksiä.
 


13. Henkilötiedot 

Sekä Omocom että Vakuutuksenantaja käsittelevät henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen  (GDPR), muun asiaankuuluvan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja kunkin yrityksen  verkkosivuillaan ilmoittamien henkilötietojen käsittelyä koskevien tietojen mukaisesti (katso  www.imy.se, omocom.insurance ja berkleyforsakring.se/data-sakerhet/). Ota yhteyttä, jos haluat,  että sinulle lähetetään kunkin yrityksen yritystiedot. 


14. Jos olet tyytymätön korvausratkaisuun 

Asiasi uudelleenarviointi 

Ensiksi – ota yhteyttä Omocomiin 

Jos et ole tyytyväinen asiassasi tehtyyn päätökseen, voit aina pyytää päätöstä uudelleenarvioitavaksi joko ottamalla yhteyttä Omocomiin mahdollisen väärinkäsityksen ratkaisemiseksi tai kirjoittamalla valitusvastaavalle osoitteeseen:

 

hello@omocom.insurance


katso lisätietoja Omocomin verkkosivuilta. 

Omocom 

Birkagatan 1 

113 36 Tukholma 

Puhelin: 08-520 278 70 

Sähköposti: hello@omocom.insurance 

Verkkosivusto: omocom.insurance 


Kuluttajariitalautakunta tai käräjäoikeus 

Jos asiasi on käsitelty uudelleen etkä ole vieläkään tyytyväinen, sinulla on mahdollisuus kääntyä  yleisen kuluttajariitalautakunnan puoleen, joka käsittelee yksityishenkilöiden valitukset maksutta. Vakuutusyhtiön ratkaisuun on haettava muutosta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun sait  kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja mainitusta kolmen vuoden määräajasta. 


Kuluttajariitalautakunta 

Hämeentie 3 

PL 306 

00531 Helsinki 

Puhelin: 029 566 5200 (vaihde) 

Sähköposti: kril@oikeus.fi 

Verkkosivusto: www.kuluttajariita.fi 

Muutosta voi hakea Helsingin käräjäoikeudesta. 

 


15. Sanasto – määritelmät 

Kulutustavarat 

Polttoaineet ja voiteluaineet, liinat, ulko- ja sisärenkaat, peitteet, suodattimet, köydet, tiivisteet,  hihnat, ketjut, kivet, telaketjut, kuljetinhihnat, kuljetinlevyt, viirat, valssipäällysteet ja muut  materiaalit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin omaisuus,  johon materiaalia käytetään. 

 

Edunsaaja/Vuokralle antaja 

Henkilö, joka antaa vuokralle vakuutetun omaisuuden, joka on mainittu vakuutuskirjassa. 

hello@omocom.insurance https://omocom.insurance Phone: +358 2724 9199 Birkagatan 1, 113 36 Stockholm 

 

Vakuutuksenottaja/Vuokralle ottaja 

Henkilö, joka on tehnyt vakuutussopimuksen vakuutuksen myöntäjän kanssa. 

 

Vakuutussopimus 

Kutakin vakuutusta koskeva sopimus, jota sovelletaan jokaiseen vakuutukseen ja joka sisältää  vakuutukseen liittymistä koskevan hakemuksen, kulloinkin voimassa olevat vakuutusehdot,  viimeisimmän vakuutuskirjan huomioiden vakuutussopimuslain (543/1994) ja Suomen lain  säännökset yleisesti. 

 

Vakuutusmäärä 

Summa, johon Edunsaaja on oikeutettu vakuutustapahtuman sattuessa. 

 

Vakuutuskirja 

Asiakirja, joka laaditaan heti, kun vakuutus on ilmoitettu tai sitä on muutettu ja joka sisältää tiedot  vakuutuksen laajuudesta ja voimassaoloajasta, vakuutusta koskevista perusoikeuksista ja - velvollisuuksista sekä vakuutusturvan tärkeistä rajoituksista. 

 

Vakuutustapahtuma 

Tapahtuma tai tapahtumat tai vahingot, jotka voivat oikeuttaa vakuutuksesta maksettavaan  vakuutuskorvaukseen. 

 

Vakuutuksenantaja 

Taho, joka on tehnyt vakuutuksenottajan kanssa vakuutussopimuksen ja on velvollinen  maksamaan vakuutussopimuksen mukaisen vakuutuskorvauksen. 

 

Vakuutuskausi 

Ajanjakso, jonka vakuutus on voimassa ja jonka ajalta vakuutusmaksu on maksettu. 

 

Ryhmän edustaja 

Osapuoli, joka on tehnyt ryhmäsopimuksen vakuutuksen myöntäjän kanssa. 

 

Ryhmäsopimus 

Vakuutuksen myöntäjän ja ryhmän edustajan välinen sopimus, joka säätelee, mitä vakuutusturvaa  Ryhmän jäsenillä on mahdollisuus hakea. Voimassa oleva ryhmäsopimus on edellytys sille, että  yksittäisiä vakuutussopimuksia voidaan tehdä näiden vakuutusehtojen mukaisesti. 

 

Ryhmän jäsen 

Ennalta määriteltävissä ryhmään kuuluva osapuoli, jolla on oikeus hakea vakuutusta. Tässä  tapauksessa ryhmään kuuluvat kaikki, jotka ovat vuokranneet Vuokralle antajan omaisuutta  Palveluntarjoajan tarjoamalla alustalla.  

 

Kuluvat työvälineet 

Muotit, veitset, murskaustyökalut, porat, puristus- ja lävistystyökalut, varstat ja muut markkinoilla  olevat tavanomaiset työkalut.

bottom of page