top of page

Vuokraturvan ehdot

Lainappi – Vuokraturvan ehdot 

EHDOT PÄIVITETTY VIIMEKSI 30.9.2023. Alla suurimmat viimeisimmät muutokset:

 

  • Olemme lopetanneet palvelussa aiemmin toimineen vakuutuksen (vakuutusyhtiö Omocomin ylläpitämä vakuus) ja korvanneet sen Lainapissa lisäpalveluna toimivaan vuokraturvaan 1.10.2023 alkaen. Vuokraturva ei ole vakuutus eikä se myöskään lukeudu vakuutuslain piiriin. Sen tarkoitus on olla lisäpalvelu ja tarjota turvaa vuokrauksille, mutta sitä ei kuitenkaan voi rinnastaa vakuutusyhtiön vakuuttamaan vakuutukseen, eikä Lainappi toimi vakuutusyhtiönä.

  • Vuokraturvan korvaus käsitellään tapauskohtaisesti, kuitenkin enimmäiskorvaus on rajoitettu 300 euroon asti

  • Kaikki tieliikenteeseen rekisteröityneet ajoneuvot sekä e-ajoneuvot mukaan lukien perävaunut ja trailerit eivät kuulu vuokraturvan piiriin

  • Varkaus tai vahinko tulee raportoida Lainapille 30 vuorokauden sisällä vuokrauksen päättymisestä

 

01.10.2023 alkaen alla olevat ehdot pätevät:

Yleistä 

Lainappi Oy (“Palveluntarjoaja”) tarjoaa vuokraturva palvelua. Näitä vuokraturvan ehtoja sovelletaan asiakkaaseen ("Vuokralle ottaja" tai "Vuokraturvan ottaja"), joka on  tehnyt omaisuutta koskevan vuokrasopimuksen vertaisvuokraus palveluita tarjoavan palvelussa  omaisuuden omistajan ("Vuokralle antaja" tai "Edunsaaja") kanssa. Vuokrausten osapuolista käytetään  näissä vuokraturvan ehdoissa yhdessä termiä "Ryhmä". 
 

Vuokralle otetulle omaisuudelle aiheutunut vahinko korvataan Vuokralle antajalle ensisijaisesti  vuokralle ottajan omasta vakuutuksesta. 
 

Tämä vuokraturva korvaa näiden ehtojen mukaisesti vuokralle otetun omaisuuden  vahingoittumisesta Vuokralle antajalle aiheutuneen omavastuuvahingon tai muun näissä  vuokraturvan ehdoissa määritellyn äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon, jota vuokralle annetun  omaisuuden oma vakuutus ei korvaa ja josta Vuokralle ottaja olisi Vuokralle antajan kanssa  tekemänsä vuokrasopimuksen perusteella vastuussa Vuokralle antajalle.

1. Ketä vuokraturva koskee

 

Vuokraturva on voimassa vain,  jos vuokralle ottaja ja Edunsaaja noudattavat Palveluntarjoajan käyttöehtoja ja suorittavat vuokranmaksun Lainappi-palvelussa. Vuokraturva on voimassa vain kuluttajien välisessä vertaisvuokraamisessa ja vuokratapahtumissa. Vuokraturva ei kata korvauksia tai hyvityksiä mikäli vuokralle antajana toimii toiminimi, osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.


2. Milloin vuokraturva on voimassa 

 

Vuokraturva kattaa vahingot sekä anastukset, jotka sattuvat vuokrauksen voimassaoloaikana (vuokra-ajanjakso).  Vuokraturva on voimassa vuokra-ajan, mikäli palvelumaksu on maksettu palvelun sisällä. Vuokraturva on voimassa  enintään 30 päivää.  


2.1 Vuokraturvan jatkaminen 

Vuokraturvaa ei voi jatkaa.  


2.2 Vuokraturvan irtisanominen 

Vuokralle antaja voi milloin tahansa irtisanoa vuokraturvan ilmoittamalla sähköisesti tai kirjallisesti Lainappi Oy:lle.


3. Missä vuokraturva on voimassa 

Vuokraturva on voimassa vuokratulle omaisuudelle Suomessa sattuneista vahingoissa. 

 

4. Mitä vuokraturva kattaa 

Vuokraturva kattaa omaisuuden varusteineen seuraavasti: 


4.1 Omavastuu  

Tapauksissa, joissa omaisuuden vahingoittuminen, katoaminen tai varkaus kuuluu muun vuokratun  omaisuuden vakuutusturvan (esimerkiksi koti-, yritys- tai ajoneuvovakuutus) korvauspiiriin,  vuokraturva korvaa omaisuuden vakuutuksesta Edunsaajan vakuutuskorvauksesta vähennetyn  omavastuun enintään kolmeensataan  (300) euroon asti. 


4.2 Äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot 

Jos vuokrattua omaisuutta ei korvata Vuokralle antajan vakuutuksesta kohdan 4.1 Omavastuu  mukaisesti, vuokraturva korvaa näiden vuokraturvan ehtojen mukaisesti omaisuuden varkauden,  katoamisen tai muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingoittumisen vuoksi syntyneen  vahingon enintään kolmeensataan (300) euroon asti.  

Vakuutuksesta ei voi suorittaa korvausta sekä kohdan 4.1. Omavastuu että kohdan 4.2 Äkilliset ja  ennalta arvaamattomat -vahingot perusteella samasta vahinkotapahtumasta.  


4.2.1 Äkillisistä ja ennalta arvaamattomista vahingoista poissuljettu omaisuus.

Lista ei ole tyhjentävä ja muita tavaroita, joita ei ole tässä listassa lueteltu, voidaan tapauskohtaisesti harkita joko sisältyväksi vuokraturvan piiriin tai poislukea vuokraturvan piiristä. Vuokraturva ei kata seuraavaa omaisuutta:

• Moottorivene 

• Purjevene 

• Vesiskootteri 

• Kaikki tieliikenteeseen rekisteröityneet ajoneuvot sekä e-ajoneuvot mukaan lukien perävaunut ja trailerit

• Ilma-alukset mukaan lukien droonit 

• Kaikki moottorisoidut ajoneuvot

• Aseet ja aseiden osat  

• Korut, aidot helmet, jalokivet ja kellot  

• Jo vahingoittunut omaisuus 

• Elävät eläimet 

• Tupakka ja alkoholi 

• Käteisvarat ja arvopaperit 

• Antiikki

 


5. Mitä vuokraturva ei kata  


5.1 Sota, terrorismi ja mellakka  

Korvausta ei makseta vahingosta, jonka aiheutuminen tai laajuus johtuu suoraan tai  välillisesti sodasta, sodan kaltaisesta tapahtumasta, sisällissodasta, vallankumouksesta,  kapinasta, mellakasta, terrorismista, sabotaasista tai luvattomasti vallankaapanneiden  toiminnasta tai liittyy niihin.  

 


5.2 Naarmut, kuluminen ja hitaasti kehittyvistä tapahtumista aiheutunut vahinko

Korvausta ei makseta vahingoista, jotka johtuvat tai ovat seurausta 

• iästä johtuvasta muutoksesta 

• värin tai muodon muutoksesta 

• hankauksesta 

• kulumisesta

• homeesta 

• pinnoitteesta 

• puutteellisesta huollosta tai hoidosta 

• muista vaurioista, jotka eivät vaikuta omaisuuden toimintaan, kuten pinnallisista  naarmuista ja kolhuista 


5.3 Kulutusmateriaalit ja luonnollinen kuluminen 

Vuokraturva ei korvaa  

• vahinkoja, jotka koskevat kulutusmateriaaleja tai kuluvia työvälineitä 

• käytöstä tai ikääntymisestä johtuvaa luonnollista kulumista 

Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta palovahingoissa tai jos Edunsaaja tai  Vakuutuksenottaja voi osoittaa vahingon syntyneen äkillisestä ja odottamattomasta  ulkoisesta syystä riippumatta siitä, onko omaisuus ollut käytössä.  

 


5.4 Force majeure  

Lainappi Oy (Palveluntarjoaja) ei vastaa menetyksestä, joka voi syntyä, jos vahinkoselvitys,  korvauksen maksaminen tai vahingoittuneen omaisuuden ennallistaminen viivästyy  seuraavista syistä 

• sota, sodan kaltainen tapahtuma, sisällissota, vallankumous, kapina tai mellakka 

• työmarkkinakiista – pätee myös silloin, jos vakuutuksen myöntäjä on ryhtynyt  työtaistelutoimiin tai on niiden kohteena 

• takavarikointi tai kansallistaminen  

•ylivoimainen este kuten luonnonkatastrofi

• omaisuuden takavarikointi, tuhoaminen tai vahingoittaminen hallituksen tai  viranomaisen määräyksestä.  5.5 Toimittajan takuu 

Vuokraturva ei koske sellaisia omaisuuden virheitä, joista toimittaja tai muu osapuoli on  vastuussa jonkin erityislain, takuun tai muun vastaavan sitoumuksen perusteella. Korvaus  voidaan kuitenkin suorittaa, jos Palveluntarjoaja tai edunsaaja pystyy osoittamaan, että  vastuussa oleva henkilö tai hänen kotivakuutus ei korvaa tai maksa vahinkoa. 


5.6 Vastuu ulkopuolisille 

Vuokraturva ei koske vastuuta, joka vuokratun omaisuuden Vuokralle ottajalla tai vuokratun  omaisuuden muulla mahdollisella käyttäjällä on kolmansia osapuolia kohtaan.  

 

6. Huolenpitovelvollisuus  

Vuokralle ottajan ja Vuokralle antajan tulee mahdollisuuksien mukaan estää vaurioiden  syntyminen. 
 

Kuljetuksen aikana omaisuus on pakattava ja suojattava siten, että vahinkoriski on mahdollisimman  pieni. 
 

Ajoneuvon tai perävaunun tulee olla lukittu sekä kyseisten kohteiden ikkunoiden, ovien ja muiden  sisäänpääsyteiden on oltava lukitut. Omaisuuden on oltava erikseen lukittuna, kun sitä säilytetään  ns. yhteistiloissa, joihin on pääsy esimerkiksi taloyhtiön asukkailla.  


Ajoneuvoon tai perävaunuun ei saa jättää näkyville koruja tai muita arvokkaita tai varkausalttiita  esineitä, elleivät ne ole siellä erikseen lukitussa tilassa.  

Avaimia ei sää jättää eikä piilottaa ajoneuvon tai perävaunun tai niiden säilytystilojen läheisyyteen.  


Avaimiin ei saa merkitä nimeä ja osoitetta, joka voi paljastaa avaimen löytäjälle omaisuuden  sijainnin.  


Lukko on välittömästi vaihdettava tai sarjoitettava uudelleen, jos avain on joutunut ulkopuolisten  haltuun.  


Varkausvahingon estämiseksi avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa  paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi olettaa avainten olevan. 

 


7. Ilmoitus vahingosta 

Vahingosta on ilmoitettava Lainappi Oy:lle heti, kun saat tietää vahingosta. Ilmoitus tehdään  Palveluntarjoajan sovelluksen tai sen verkkosivustolla olevan ilmoituksen kautta. Jos sinulla on  kysyttävää, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa info@lainappi.fi.


Vahingon sattuessa sinun on toimitettava  

• täytetty vahinkoilmoituslomake

• kopio rikosilmoituksesta varkauden tai muun rikoksen tapauksessa 

• kopio kuitista tai muusta osto asiakirjasta 

• kopio ensisijaisen omaisuuden vakuutusyhtiön korvauspäätöksestä 


7.1 Näin vahinko korvataan 

Kun olet ilmoittanut vahingosta Lainappi Oy:lle, Lainappi Oy päättää, kuinka vahinko korvataan. Vahinko voidaan korvata korjaamalla omaisuus, uusimalla omaisuus vastaavalla omaisuudella tai rahakorvauksella. Jos päädytään korjaamiseen, Lainappi Oy:llä on oikeus päättää  korjausmenetelmästä.  


Jos Lainappi Oy on hyväksynyt, että vahinko korvataan korjaamalla, ota yhteyttä luotettavaksi  katsomaasi korjaamoon ja pyydä hintatarjous Lainappi Oy:n hyväksyttäväksi. Lainappi Oy:llä  on sitten oikeus päättää, missä omaisuus korjataan tai mistä se ostetaan. Omaisuuden omistajana sinun tulee Lainapin suostumuksella tilata korjaus ja hyväksyä tehty työ tai reklamoida siitä.
 

Pienistä toimenpiteistä, kuten itse suoritetusta korjauksesta, tekstiilien pesusta ja pienistä maalaustöistä, voidaan maksaa korvaus omasta työnä tehtynä. Omalla työllä tarkoitetaan  materiaalikustannuksia ja kiinteitä kustannuksia työhön käytetystä ajasta.  


Korjauksen yhteydessä on ensisijaisesti valittava käytettyjä osia. Jos markkinoilla ei ole  saatavilla käytettyä osaa vahingonkorvaushetkellä, voit saada korvauksena summan, jonka  käytetty osa olisi todennäköisesti maksanut.  


Jos tavaraa ei korjata, Lainappi Oy pitää menetyksenä vahinkoa edeltävän markkina-arvon ja vahingon jälkeisen markkina-arvon erotusta eli arvon alenemista. Markkina-arvolla Lainappi  tarkoittaa sitä, mitä maksaa vastaavan omaisuuden ostaminen samassa kunnossa kuin vahingoittunut, tai jos sitä ei ole ostettavissa, mitä se todennäköisesti olisi maksanut, jos se  olisi ollut ostettavissa. 


Jos et noudata Lainappi Oy:n edellä esitettyjä ohjeita, Lainapin vastuu rajoittuu kuluihin, jotka olisivat aiheutuneet silloin, jos ohjeita olisi noudatettu. 

 

 


8. Vahinkojen arviointia koskevat säännöt  


8.1 Ikävähennyket

Omaisuuden vahingoittuminen tai menetys arvostetaan summaan, jonka omaisuuden  ennallistaminen maksaa sen käypä arvo huomioon ottaen. Käyvällä arvolla tarkoitetaan  omaisuuden arvoa ottaen huomioon omaisuuden ikä ja kunto vahinkohetkellä. 

Omaisuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Lainappi Oy perustaa arvionsa siihen, mitä normaaliksi katsottavassa kaupassa uuden vastaavan omaisuuden ostaminen maksaa, jos omaisuus olisi ostettavissa tai mitä se todennäköisesti olisi maksanut. Tästä hinnasta Lainappi Oy tekee poistoja iän, kulumisen, mallimuutosten ja/tai muiden olosuhteiden vuoksi. Ikävähennys  huomioidaan Lainappi Oy: korvausvelvollisuudessa.

 

Kohteille, joita ei ole listattu taulukossa tai jos taulukon mukainen arvostus tulee  kohtuuttomaksi, omaisuuden arvo määritetään saatavilla olevien arviointityökalujen, kuten kauppapaikkojen ja esineiden arviointipalveluiden avulla. 


8.2 Osallistuminen vahingon käsittelyyn 

Sinun on mahdollisimman suuressa määrin myötävaikutettava siihen, että vahinkotapahtuma  saadaan selvitettyä mahdollisimman pian. Erityisesti sinun on annettava ne selvitykset ja  tiedot, joilla voi olla merkitystä vahingon käsittelyn kannalta. Sinun on erityisesti vastattava vahinkokäsittelijän esittämiin kysymyksiin. Jos Palveluntarjoajalle  aiheutuu vahinkoa  osallistumatta jättämisesi johdosta, korvaustasi pienennetään sen mukaan, mitä olosuhteissa voidaan pitää kohtuullisena. Lainappi Oy:lla on aina oikeus ottaa haltuunsa korvattu omaisuus. Jos saat takaisin omaisuutta, josta olet saanut korvauksen, sinun on palautettava se välittömästi Lainappi Oy:lle. 


8.3 Vuokraturvan voimassaolo 

Vuokraturva ei ole voimassa, jos olet tahallisesti aiheuttanut vahingon tai pahentanut vahingon seurauksia. Jos sen sijaan olet aiheuttanut vahingon tai pahentanut vahingon seurauksia törkeällä huolimattomuudella, korvausta voidaan alentaa. Sama pätee, jos olet toiminut tai jättänyt toimimatta tietäen, että siihen liittyy merkittävä vahingon syntymisen riski. 


8.4 Väärät tiedot vahingon yhteydessä  

Jos sinä tai joku muu, joka hakee korvausta vahingon jälkeen, on tahallaan tai törkeästä  huolimattomuudesta vilpillisesti ilmoittanut, salannut tai piilottanut jotain tämän sopimuksen ehdon mukaisen korvausoikeuden arvioinnin kannalta olennaista, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta.  


8.5 Vahinkojen tarkastus  

Lainappi Oy:lla on oikeus tarkastaa vahinko, joten pyydämme sinua säilyttämään  omaisuuden, kunnes vahinko on selvitetty. 

 


9. Vanhentumisaika 

Vuokraturvan korvausta varten varkaudesta, vahingosta tai muusta vuokraturvan piiriin sisältyvästä tapahtumasta on ilmoitettava Lainappi Oy:lle sekä vahinkoilmoituksen tulee olla tehtynä viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden sisällä vuokrauksen päättymisestä. Muutoin oikeus korvaukseen menetetään.  

 


10. Takautumisoikeus 

Siitä hetkestä, kun Lainappi Oy on maksanut vahingonkorvauksen, oikeutesi vaatia korvausta samasta aiheesta päättyy. 


11. Palveluntarjoaja

Lainappi Oy

Sammonkatu 37, 33540 Tampere

Puhelin

+35850 5523 228

Sähköposti

info@lainappi.fi

Y-tunnus

3129437-1 

 


12. Vakuutussopimuslaki

 

Vuokraturvaan ei sovelleta vakuutussopimuslakia. Vuokraturva on Lainappi Oy:n ylläpitämä palvelu, joka korvaa vahingon tai varkauden asiakkaalle Vuokraturvan ehtojen mukaisesti.


14. Jos olet tyytymätön korvausratkaisuun 

Jos et ole tyytyväinen asiassasi tehtyyn päätökseen, voit aina pyytää päätöstä uudelleenarvioitavaksi ottamalla yhteyttä Lainappiin mahdollisen väärinkäsityksen ratkaisemiseksi kirjoittamalla osoitteeseen: info@lainappi.fi


Kuluttajariitalautakunta tai käräjäoikeus 

Jos asiasi on käsitelty uudelleen etkä ole vieläkään tyytyväinen, sinulla on mahdollisuus kääntyä  yleisen kuluttajariitalautakunnan puoleen, joka käsittelee yksityishenkilöiden valitukset maksutta. Ratkaisuun on haettava muutosta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun sait  kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja mainitusta kolmen vuoden määräajasta. 


Kuluttajariitalautakunta 

Hämeentie 3 

PL 306 

00531 Helsinki 

Puhelin: 029 566 5200 (vaihde) 

Sähköposti: kril@oikeus.fi 

Verkkosivusto: www.kuluttajariita.fi 

Muutosta voi hakea Helsingin käräjäoikeudesta. 

 

 

15. Sanasto – määritelmät 

Kulutustavarat 

Polttoaineet ja voiteluaineet, liinat, ulko- ja sisärenkaat, peitteet, suodattimet, köydet, tiivisteet,  hihnat, ketjut, kivet, telaketjut, kuljetinhihnat, kuljetinlevyt, viirat, valssipäällysteet ja muut  materiaalit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin omaisuus,  johon materiaalia käytetään. 

 

Palveluntarjoaja

Lainappi Oy

 

Edunsaaja/Vuokralle antaja 

Henkilö, joka antaa vuokralle vakuutetun omaisuuden, joka vastaanottaa vuokranmaksun Lainappi Oy:n palvelussa. 

 

Vuokralle ottaja 

Henkilö, joka on tehnyt, lähettänyt vuokrapyynnön ja maksanut sovitun summan vuokrailmoituksessa Lainappi Oy:n palvelua käyttäen. 

 

Vuokraturvan määrä

Summa, johon Edunsaaja (Vuokralle antaja) on oikeutettu vuokraturvan ehtojen puitteissa tapahtuneen vahingon sattuessa. 

 

Vahinkoilmoitus

Lomake, joka laaditaan siinä tapauksessa, kun edunsaaja haluaa ilmoittaa vahingosta tai varkaudesta. Tapahtuma tai tapahtumat tai vahingot, jotka voivat oikeuttaa maksettavaan korvaukseen. 

 

Vuokraturvan kausi

Ajanjakso, jona vuokraturva on voimassa ja jonka ajalta vuokraturvan maksu on maksettu. 

  

Kuluvat työvälineet 

Muotit, veitset, murskaustyökalut, porat, puristus- ja lävistystyökalut, varstat ja muut markkinoilla  olevat tavanomaiset työkalut.

 

bottom of page